Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 01 Năm 2024

 

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN BA ĐÔNG : 0389127932 MR SAN  – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:16 – 3.7M
16:19 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
03:19 – 3.9M
15:39 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 4.2M
15:50 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 THANG A ANH CL BANYAN 8.8 215 57,541 F0 – CL4 HL8.NM6.CL H3                X1
2 00H30 02H00 HA C VAN TAY SON 3 5.5 136.4 8,216 HM1.3 – XMTL H8.NM6 H6                 H8
3 02H00 THUAN TUAT HONGSHENG 7 9.4 159.6 15,849 XMTL – F0 CL6.NM6 TR                 H3
4 00H30 03H30 SƠN VIMC BRAVE 6.5 189.9 29,965 F0 – HN1.3 H6  –  TL    –  X2
5 03H00 05H00 THANH A JOSCO SHENGZHOU 7.0 199.9 36,412 F0 – HL3.7 H3     H6      H3
6 00H30 01H00 THE KIEN B DAI TAY DUONG 36 5.2 91.94 2,989 F0 – HG4 H6                H5
7 08H00 09H00 THANH B CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG NM6.CL8.CL6HT H5                H3
8 11H30 NAM ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 CKHG – F0 NM6.CL H3              H5
9 14H30 15H00 HIEU A THANG B ASTERIS 12.5 189.99 31,261 HM2.5 – F0 H3              TR
10 07H00 08H30 TUNG A MSXT HELEN 7.6 229.9 49,228 HN1.7 – F0 HL TKV X5  –  TL  –  X5
11 12H00 TÙNG D TRUNG JIA LONG 3.85 90.9 2,998 CL1 – F0 HG X5              H5
12 11H00 12H00 ĐỨC KIÊN B SHENG WEI 1 5.5 97.0 2953 F0 – CL1 HG TR               X5
13 18H30 19H00 CỬU BÌNH LONG TAN 239 10.0 169.03 16764 HP4 – F0 H5
14 14H30 17H00 KHỨNG HÀ C PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11662 HL1.5 – F0 H3
15 18H30 19H30 ANH HTK LOTUS 9.6 169.26 16960 HL3.1 – F0 H5
16 21H00 22H30 NAM VĂN FURNESS SOUTHERN CROSS 4.9 177.85 22,871 F0 – SN TP2.TP8 TR  –  H6  –  X5
17 21H00 21H30 HÀ B ST AJISAI 6.95 199.9 34681 HL1.3 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONGBO 6 VIMC BRAVE STAR VIRGINIA