Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIÊN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:28 – 2.8M
09:17 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.1M
08:47 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
21:29 – 3.3M
08:06 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 KHOÁI B HAI PHUONG 87 9.7 179.9 20,767 F0 – CL7 CL6.NM6.CL8 H2 – H6 – H1
2 05H00 06H00 NAM DA TONG YUN 7.6 166.5 20,454 F0 – HL1.1 H5
3 09H00 BÌNH KIÊNA FS BITUMEN NO.1 5.6 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.NM6 X1     –     H6
4 00H30 02H00 TÙNGD TRUNG MINH PHU 17 6.92 79.8 2,515 HP2 – F0 H2 – H6 – H2
5 17H00 17H30 THANHB ANDROS PRINCESS 12.5 292 93,360 HM2.6 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MERIDA
ITG UMING 1
NAVIOS SYMPHONY ALPHA PRUDENCE