Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUÂN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:23 – 3.7M
08:08 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 4.0M
07:50- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 3.4M
08: 32- 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 13H00 TÙNG A PETROLIMEX 11 9.6 175.96 25,400 HL3.7 – F0 H5
2 05H00 06H00 HÀ B OUPULAI 18 5.00 159.00 15946 F0 – HL1.4 H5
3 05H00 07H00 KHOÁI JIE SHUN DA 5.80 185.73 25977 F0 – HL1.5 H5
4 12H30 13H30 THẮNG B FRAUKE 8.0 159.80 12950 F0 – HL1.3 H5
5 17H00 MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 CLUC.P X3              H1
6 16H00 17H00 CUU HIẾU B MARIGOLD 7.9 131.00 7,373 F0 – B12 P.NM6 H1    H6     X2
7 18H30 TIEN MINH KHANH 888 8.0 106.00 4,295 XMHL – F0 NM6 H5               H1
8 16H00 17H00 HIẾU A OCEAN GOLD 6.0 185.74 26,047 F0 – HL3.1TL H1    H6       H1
9 18H30 19H30 QUYEN GOLDEN ATLANTIC 3.5 171.93 17,852 SN – CT1HL TP02.TP03.TP08 X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
W-JADE YUE DIAN 102