Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIÊT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN: 0902190994 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.8M
07:30 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:04 – 4.1M
07:15- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.5M
07: 54- 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 16H00 NAM RICHARD OLDENDORFF 12.8 260 65,976 HM2.6 – F0 H1 – H6 – H1
2 19H30 20H00 HƯNG THUẬN HAKATA QUEEN 8.6 199.9 34,707 HL3.1 – F0 H5   H6
3 20H15 TRUONG INSIGNIA 6.0 180.45 30,277 CKHG – F0 NM6.CL6 H1          H5
4 17H00 18H00 HANH HAI NAM 89 4.0 171.59 19,799 CTAU – F0 TC28.TP03 X1- H6 – H5
5 23H30/23 01H00 QUYỀN ATAYAL ACE 5.00 157.50 9,991 FO – HL3.2 TL
6 05H00 THẠO KIÊN A NHA BE 11 5.0 109.60 4,552 B12 – FO CL6 X2           H1
7 05H00 06H00 KHỨNG TUẤT PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – B12 CLUC – CL6 H1           X3
8 05H00 06H15 THANH B INSIGNIA 6.0 180.45 30,277 FO – CKHG NM6 – CL6 H1
9 16H30 SƠN CỬU W-JADE 12.4 225.00 41,218 HM2.4 – FO        H6
10 17H30 SƠN CỬU W-JADE 12.4 225.00 41,218 FO – HN1.7 NM8        TR     X3
11 15H00 17H00 THẮNG A HÀ B RIXHAO EXPRESS 8.0 203.50 46,647 FO – CL6 CLUC – NM6 – CL6 H1 – H6 – X1
12 09H30 10H00 SƠN CỬU SUPER TRADER 8.2 189.99 32,987 HL1.1 – FO H6 – H6
13 08H30 10H00 HIẾU A HÀ B MOLYVOS LUCK 6.5 189.99 32,350 HN1.6 – FO X1 – TR – X1
14 06H00 ĐỨC HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL5 TL           X1
15 14H00 THẾ HIẾU B HOANG SA 126 2.5 94.63 2,971 HG – XMTL H8 TL      –    H8
16 13H30 KIÊN A THANH BINH 68 7.7 99.38 3,329 XMTL – F0 NM6 H1    H6   H1
17 12H30 BINH ZHOU SHUN 4.0 110.3 4,645 CL6 – F0 HG.H8 H8   H6    H1
18 21H30 HƯNG THUẬN CAPE EXCELSIOR 14.5 299.88 99212 FO – HM2.6 NM6        H6      H5
19 19H00 TUNG D THANH PHAT 03 3.4 74.36 1,597 CL5 – F0 X1           H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 102