Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
11:25 – 3.6M
23:51 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
11:16 – 3.9M
23:28 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 4.2M
23:47 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 TRƯỜNG KANG YU 11.2 188.5 29,342 F0 – HP3         TP – H1
2 05H00 06H00 HIỆU XIN XIANG HE 4.5 122.58 5,667 F0 – HL1.4 TP     –     H1
3 10H00 11H00 TÙNG D TRUNG QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2     –     X3
4 05H00 05H30 QUYỀN PHUONG DONG 05 6.0 150.52 14,431 HL3.4 – F0 TP – TP
5 05H00 05H30 TIỄN PHC FORTUNE 7.0 106.4 4,532 HL3.2 – F0 TP     –     H1
6 00H30 01H00 LINH AENEAS 12.21 225 41,104 HM2.4 – F0 H5
7 10H00 10H30 KHỨNG VIET TRUNG 135 6.8 95.12 2,917 HM1.6- F0 H2
8 05H00 05H30 TRƯỜNG STAR LYDIA 12.2 229 43,278 HM2.6 – F0 TP – TP
9 07H30 QUYỀN LONG TAN 168 3.2 91.94 2,684 F0 – XMHL HG         TP – H1
10 10H00 12H00 TÙNG A SHI DAI 9 13.0 225 40,913 HM2.2  –  F0 H2
11 13H00 TÙNG A SHI  DAI 9 13.0 225 40,913 F0 – HN1.7 HLTKV         TR – X1
12 17H00 THẠO KANG SHUN 88 4.4 109.8 5,145 CL7 – F0 HG X1     –     H1
13 10H00 12H00 TRƯỜNG TRUONG MINH SUCCESS 11.0 199.98 34,764 HN1.7 – HN1.6 X3 – TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QI HONG GRAMPUS EVER TRUONG MINH SUCCESS
SHI  DAI 9
BUFFALO