Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
02:03 – 2.6M
16:40 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
03:18 – 2.8M
14:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
14:05 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THANH B KONRAD SCHULTE 12.3 189.99 31,243 F0 – HN1.6        TA.TL – X2
2 05H00 06H00 THẠO PIONEER IRENE 8.8 116.99 8,479 F0 – HL3.3 TR     –     H2
3 21H3022-11 01H00 HIẾU A NEWSUN VISION 10.2 178.7 19,971 F0 – HL H2 – TA – H2
4 21H3022-11 00H00 TIỄN TRUONG MINH DRAGON 8.0 136.4 8,223 HL1.4 – F0 H2
5 22H0022-11 00H30 HIỆU BAUHINIA 3.8 99.9 3,734 SN – CTAU 1TL ST1.TP2.TP3 X2
6 01H00 KIÊN HIẾU B THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL5 – HG X1     –     TR
7 10H00 11H30 THẮNG B POA VOSA WISDOM 5.2 169.37 17,025 F0 – HL3.5 H2 – TR – H2
8 10H00 13H30 KHOÁI NEWSUN VISION 10.2 178.7 19,917 HL2 – F0 H2
9 10H00 12H00 HÀ C LUCKY STAR 6 8.6 96.7 4,738 HL1.2 – F0 H2
10 18H00 22H00 MƯỜI FRIO MOGAMI 4.5 135.03 7,367 F0 – SN TP2.TP3 H2 – TR – X1
11 18H00 19H00 ĐỨC HIẾU B YORK 7 4.6 79 2,030 F0 – HL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU KONRAD SCHULTE BIRTE OLDENDORFF VOLUTINA