Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:12 – 2.2M
16:55 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.4M
12:40 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
03:24 – 2.9M
12:40 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 TIỄN YONG DA 8 4.8 100.48 6,102 F0 – HM1.1 H2   TA   H2
2 07H00 10H00 KIÊN HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL5 H2   TA     X2
3 04H00 06H00 NAM MG MERCURY 8.0 228.95 45,252 HN1.6 – F0 HL TKV X1 – TL – X1
4 02H30 03H30 THANH A VOLUTINA 12.3 228.9 43,820 HM2.4 – F0 H2
5 04H30 THANH A VOLUTINA 12.3 228.9 43,820 F0 – HN1.8 HL TKV         TL – X1
6 13H30 14H30 HÀ B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.5 H2 – H2
7 18H00 HÀ B MP ATLANTIC 9.2 157.6 13,713 HL3.6 – F0         H2 – H2
8 07H00 08H00 THẮNG A OCEAN PEGASUS 7.99 199.99 40,547 F0 – CL5MF HL8.NM6.CL6 H2 – TA – X2
9 07H00 07H30 SƠN SHANG YUAN MEN 9.6 185 24,550 HL1.1 – F0 H2
10 00H30 CHÂU TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2    –     H2
11 22H00 23H00 TRƯỜNG PACIFIC 07 4.2 189.99 29,862 CTAU1TL – F0 ST01.TP2 X2 – TA – H2
12 22H00 THANH B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – F0 P,CLUC X2 –  TA
13 21H30 22H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H2     –     X1
14 23H00 TUẤT MONTOK 8.5 111.29 7,320 XMTL – HL NM6.CL6 TR    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU BIRTE OLDENDORFF VOLUTINA