Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 2.7M
22:30 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:18 – 2.7M
22:03 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:18 – 2.7M
19:37  – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 ĐỨC HIẾUB QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2     –      TL
2 23H0022/3 00H30 HƯNG CEMTEX DILIGENCE 8.6 228.99 44,062 HL3.4 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H5      –    X2
3 02H30 06H00 TÙNGD DONG SHENG 72 6.2 98.00 2,996 F0 – CL5 HG TL – H6 – H2
4 02H30 05H00 THANHB YANG DANG HAI 6.6 190.00 32,460 F0 – HN1.3 TL – H6.TR – X2
5 05H00 06H00 TRƯỜNG OCEAN JUPITER 4.2 189.00 30,965 SN – CTAU 2 TP2.TP3.ST01 X1
6 02H30 04H00 KIÊNA KHANH LINH 666 2.6 79.96 2,146 F0 – HN1.4 TL – H6.TR – X2
7 11H00 12H00 ĐÔNG KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – HG1 H5      –    H2
8 14H00 HIẾUA GOLDEN PHOENIX 6.5 224.9 39,973 F0 – HL1.3         H5
10 11H00 12H00 HIẾUA ULTRA INFINITY 11.3 199.9 34,804 HL3.1 – F0 H5 – H5
11 18H00 C THAO PEGASUS 03 7.82 100.73 6,269 HG7.2 – F0 H2 –     H2
12 11H30 13H00 THUẬN KIEN B KHANH LINH 666 2.6 79.96 2,146 HN1.4 – HN1.7CM X1 – TR – X1
13 22H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC TL     –     H2
14 21H00 THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P         H2-    TL
15 18H30 20H00 KHOAI QUEEN WIN 11.8 189.99 32,987 F0 – HL3,1 H2 – H6.H2
16 22H30 KHOAI AQUAMARINE SW 6.5 177.8 22,866 F0 – HL3,4        H2.H6 – H2
17 18H30 20H00 SƠN IVY ALLIANCE 6.3 190 31,572 F0 – HN1.5 H2 – H6.TR
18 16H30 HIẾU A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 HM2.2 – F0         H5 – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANG DANG HAI KHANH LINH 666 IVY ALLIANCE HERO