Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.: HÀ VĂN ĐỨC 0967882013 2ND.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐĂC TRUNG .033289213 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10.10 – 4.1M
22:00   0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10 :21- 4.4M
22.14 -0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
10 :10- 3.8M
22 17  -0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 06H30 THẮNG A GLORIOUS HIBISCUS 8,33 210.00 49,232 F0 – CL5MF HL.NM6,CL H5 – TP – X1
2 03H30 06H00 THANH B BLC SECOND 14.5 229.00 44,103 F0 – HM2.6 CL6 H5 – TP – H5
3 13H00 HÀ A BELO HORIZONTE 13.6 229 43,951 F0 – HL3.3         TP – H2
4 12H00 13H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 7,6 215.40 54,588 F0 – CL6 HL.NM6,CL H2         – X2
5 07H00 09H00 ANH PETROLIMEX 20 6,0 146.60 11,662 HL3.2 – F0 H1
6 09H00 SƠN HÀ A GODSPEED 666 10,0 199,91 40,252 CL4 – F0 HL.NM6,CL X1 – TP
7 03H30 05H00 MƯỜI GOLDEN EAGLE 5.0 171.59 19,882 F0 – SN TP2.TP3 H5  – TP – X2
8 07H00 08H00 TUẤT NHA BE 08 5.0 105 4.432 HM1.3 – F0 H1
9 13H00 SON OCEAN BRIDGE 12.5 190 30.447 F0  – HN1.6         TP.TL-X2
10 13H00 THAO VĂN FU XING 4,7 100.64 6.178 CL5 – F0 HG X2 –           H2
11 04H00 BÌNH TOYO HOPE 7.0 108,22 7,156 CL1 – F0 HG X1     –      H5
12 15H00 16H00 DONG KIEN B XING NING 20 5.2 135.6 7,805 HP3 – F0 TR             TP
13 15H00 17H30 THANH A PETROLIMEX 16 9.7 183.22 29,188 F0 – HM1.5 TR
14 17H30 THẮNG B PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12 – HM1.3 P.CLUC H1            TR
15 19H30 21H00 HIỆU FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – CL1 HG . CL6 H6             X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
OCEAN BRIDGE