Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR KHIEN-X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.8M
23:27 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 4.0M
22:58- 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 4.2M
23:12 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0022-10 01H00 KHOÁI BRAVE ROYAL 6.0 189.96 28,074 F0 – FN4 NM8 H5 – H6.TL – X2
2 23H0022-10 03H00 LINH PETROLIMEX 16 9.7 183.2 29,188 HM1.5 – B12 CLUC.P H5     –     H2
3 06H30 07H00 QUYEN WAN HONG 10.1 169.26 16,978 HL3.5 – F0 H1
4 06H30 07H00 HA C VĂN MINH QUANG 01 7.75 126.73 5,565 HG7.1 – F0 H1
5 06H30 09H00 THANG A BLC SECOND 12.7 229 44,103 HM2.6 – F0 H1     –      H5
6 06H30 07H30 HIẾU B HAI DANG 68 2.8 94.88 2,859 F0 – HG H1     –      H2
7 09H00 KIEN A MINH KHANH 888 8.08 106 4,295 HG – F0 H2     –      H5
8 12H00 13H30 THE TRUNG VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H2 – H6 – X1
9 13H00 DUC OCEANWIN 8 3.5 98.00 2,997 CL7 – F0 HG X1      –     H2
10 12H00 13H00 TUAT KIEN A DONG HUA 9 5.6 135.10 7,175 F0 – CL7 HG . NM6 H2 – H6 – X1
11 12H00 12H30 HANH PHUC THUAN 89 6.4 91.94 2,999 F0 – HG7.2 H2 – H6 – TR
12 19H30 22H00 DANG RUI NING 9 11.3 190.00 32,460 F0 – HL3.1 H5
13 19H30 20H00 CUU PH MINH GIANG 8.6 159.9 14,912 HP2 – F0 H5
14 21H30 THAO VAN FS BITUMEN NO.1 5.2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG . CL X1     –      H5
 HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
OCEAN BRIDGE