Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:25 – 3.5M
07:43 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
19:14 – 3.8M
07:18 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.1M
06:50 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0021-6 00H00 HÀ A JENNY LUCKY 6.0 180.08 22,147 F0 – HL3.4 H2 – H6 – H2
2 00H00 TRƯỜNG HÀ B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC X1 –      – H2
3 22H0021-6 00H00 TIỄN TRUNG LONG PHU 16 7.0 102.25 5,199 HM1.4 – B12 P.NM6 H2 – H6 – X1
4 10H30 12H30 ĐỨC HIẾU B TRUNG THAO 1818 BLC 5.0 75.5 1,586 F0 – PVOIL HG H5     –     X2
5 06H30 07H00 THẾ TRUNG ROYAL 18 7.0 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H1 – H1
6 08H30 THẾ TRUNG MINH PHU 17 3.5 79.8 2,515 F0 – HM1.5         H1 – H1
7 06H30 08H00 HIỆU ATAYAL ACE 7.5 135.01 9,991 HL1.3 – F0 H1
8 10H30 12H00 THUẬN TAN BINH 123 4.6 154.35 14,743 F0 – HL H5
9 09H00 THẠO KIÊN A PVT RUBY 3.0 143.28 8,371 CL2 – F0 H8.NM6 H8    –     H1
10 15H30 16H00 TÙNG D KIÊN B MINH PHU 17 3.5 79.8 2,515 HM1.5 – HM2.4CM H2
11 20H00 HÀ B KIÊN A TROPICAL ORCHID 9.29 119.52 9,952 CL4 – F0 CL6.NM6 X2 – H6
12 19H00 19H30 THUẬN UNIVERSE HARMONY 9,75 171.93 17,958 HL3.6 – F0 H1 – H6
13 23H00 KIÊN A HÀ B LONG PHU 04 5.1 78.2 1.318 F0 – B125000         H6 – X2
14 19H00 20H30 THẮNG A HOANH SON SKY 14.2 224.9 39,973 F0 – HM2.3 CL6 H1 – H6
15 21H00 HẠNH KIÊN B DAI TAY DUONG 36 6.33 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H2     –     H1
16 21H30 ĐỨC THANH BINH 68 3.0 99.38 3,329 HG – XMHL NM6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREAT COMFORT NAVIOS SYMPHONY ALPHA PRUDENCE