Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.6M
07:05 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
06:41 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
19:04 – 4.2M
06:18 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 THANH B HÀ B OCEAN GRACE 6.5 189.99 31,242 CL3 – F0 NM6.CL6.CL8 X2 – H6 – H2
2 18H00 HƯNG TRUE PATRIOT 14.5 291.98 92,992 F0 – HM2.4 CL8         H6 – H5
3 02H00 03H00 CỬU KIÊN A LONG PHU 16 7.0 112.37 5,199 F0 – HM1.4 H2 – H6
4 05H00 CỬU KIÊN A MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 F0 – HG          H6 – H1
5 10H30 11H00 THẾ KIÊN B TIEN QUANG 68 4.0 92.5 3,543 HP4 – F0 H1 – H6 – H1
6 06H00 THẮNG B TRUNG HAI NAM 08 2.3 89.4 2,339 CL5 – F0 HG X2            H2
7 10H30 11H00 THANH A MARINE HONESTY 13.2 249.88 61,682 HM2.5 – F0 H1 – H6 – H1
8 13H30 14H00 HƯNG THANH A ANDROS PRINCESS 14.5 292.0 93,360 HM2.6 – HM2.6 H5  – H5.H6
9 20H00 HÀ C KIÊN A YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 NM6.HG H1 – H6 – H2
10 21H00 TÙNG D KIÊN B VTT SUN 3.5 110.06 3,640 HG – XMTL HG.NM6 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREAT COMFORT NAVIOS SYMPHONY ALPHA PRUDENCE