Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:10 – 3.8M
05:42 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.1M
05:42- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.6M
06: 28- 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 THẮNG A W-JADE 14.2 225.00 41,218 FO – HM2.4 NM6         TA
2 11H00 12H00 ĐÔNG HIẾU B KENYO 5.20 114.13 4436 FO – XMTL HG.CL6 H2 – TA – TL
3 11H30 HÀ C KIÊN B YOSHIN 8.2 135.00 7,521 XMTL – FO NM6 – HG TL – TA – H2
4 07H30 08H00 TUẤT ANH LONG PHU 20 7.0 112.00 5379 HL1.4 – B12 CL6 – NM6 H1    –      X3
5 08H00 THANH A ĐĂNG PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HL3.7 CLUC – P X3            H1
6 11H00 11H30 THẮNG A SPINNAKER SW 9.82 175.53 19836 HL3.5 – FO H2 – TA
7 11H00 12H30 SƠN CHAKRAVATI 6.0 189.90 30822 FO – HL3.3 H2 – TA – H2
8 08H00 THẠO MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 HG – XMHL NM6 H2
9 15H00 17H00 TRƯỜNG KOBAYASHI MARU 13.0 199.9 34,552 FN3 – F0 NM8 X3 – TR – X3
10 15H30 16H00 THẾ KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 HM1.3 – F0 KIEV H1        H2
11 17H30 THẮNG A KEEPER 12.5 288.92 89271 HM2.6 – FO         TA H1
12 19H30 THẮNG A TAN BINH 234 6.4 177.00 19883 HL3.6 – FO          H1   H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU BI JIA SHAN MOLYVOS LUCK