Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.4M
05:41 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
17:23 – 3.7M
04:05 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
18:02 – 4.0M
04:38 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 KHỨNG BMC ENDORA 5.0 139.92 11,681 F0 – HL1.3 H2
2 10H30 11H30 ĐỨC HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG H1             TL
3 01H30 03H00 CỬU VINACOMIN HANOI 3.8 116.5 5,570 F0 – HG7.2 H2
4 22H3020-5 00H00 TÙNG D HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN2.16 – HN1.2 NM8 X2 –  TR  –  X2
5 19H00 THANH B HẠNH SUPER TRADER 9.98 189.9 32,987 F0 – HL         TA – H1
6 16H00 BINH NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B125000 – F0 HG X2     H2
7 15H00 16H30 KIÊN A LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.2 – F0 KIEV X1     TR
8 20H30 KIÊN A LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 F0 – HM1.6 KIEV                    H2
9 16H30 HANH THANH B NORD YILAN 5.2 169.37 17,019 CL6 – F0 HL8.CL6 X1     TA
10 15H00 17H00 TIỄN ZHOU SHUN 6.4 110.3 4,645 F0 – CL6 HG.H8 H2               H8
11 19H00 BINH OPTIMA 4.4 92.56 2,956 HL1.5 – F0         H2.TA – H1
HON NET POSITION PLANH2
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU BI JIA SHAN MOLYVOS LUCK