Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR MINH X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
04:51 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
02:44 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
17:19 – 3.8M
03:20 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 HIẾU A SERVETTE 12.74 199.9 36,106 HP3 – HM2.2           H2 –  H2
2 12H30 18H00 HIỆU ZHIDA 1 4.8 116.99 8,451 F0 – CL1 HG.H8 H2    TA      H8
3 18H00 THẠO FS BITUMEN NO.1 5.6 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.NM6 X2     TA
4 12H30 14H00 TUAT XIN LIN HAI 16 4.6 127.98 7,880 F0 – CL5 H8.HG H2    TA       H8
5 06H00 08H00 KHOAI ORMOND 8.1 291.94 94,385 HN1.7 – F0 NM8 X2     TR       X2
6 07H00 DUC HIEU B VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X3                 H2
7 15H00 HA C HIEU B LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 CL6.NM6 X2                 H2
8 12H30 13H00 TUNG A HA B PETROLIMEX 11 11.0 175.9 25,400 HM1.3 – B12 CLUC.CL6 H2     TA      X2
9 12H30 14H00 HUNG KEEPER 14.5 288.92 89,271 F0 – HM2.6 CL8 H2     TA      H2
10 12H00 NAM MEDI PERTH 10.78 199.9 34,274 HL1.1 – F0            H1     H1
11 12H30 14H00 HIẾU A TRISTAR DUGON 6.5 229 43,830 HP4 – F0 H2 –  TA
12 08H30 10H00 NAM HANTON TRADER III 6.34 199.90 36278 FO – HL3.1 H1    TA.H1
13 20H00 21H00 ĐÔNG KIÊN A YOSHIN 5.2 135.00 7521 FO – XMTL HG – NM6 H1    TA    TL
14 22H00 HA A TAN BINH 234 6.4 177 19,883 FO – HL3.6            TA – H1
15 14H00 KIÊN A THANH BINH 68 7.0 99.38 3,329 XMTL – HG NM6 TL
16 20H00 THẠO NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 HG         TA   X2
17 20H00 20H30 HÀ A SERVETTE 12.74 199.9 36,106 HM2.2 – F0 H1 – TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU BI JIA SHAN MOLYVOS LUCK