Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.9M
03:58 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.1M
01:24 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
01:52 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 HÀ A SHANDONG EXPRESS 9.22 197.91 36,202 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X3    –     H5
2 02H00 03H00 HIẾU A PETROLIMEX 11 11.0 175.9 25,400 F0 – HM1.3 H5
3 02H00 06H00 TÙNG D HIẾU B VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H5    –      X1
4 11H30 THẮNG A CỬU ANEMONA 10.6 199.99 39,895 CL7 – F0 HL8.CL.NM6 X2 – TA
5 14H30 CỬU FS BITUMEN NO.1 6.3 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.NM6         TA – X2
6 15H00 THẮNG A MOLYVOS LUCK 12.9 189.9 32,350 F0 – HN1.6      TA.TR –  X1
7 02H00 05H00 HÀ B NORD YILAN 10.8 169.37 17,019 F0 – HL2 H5
8 09H00 09H30 ĐĂNG NORD YILAN 10.8 169.37 17,019 HL2 – CL6 HL8.CL6 H2    –     X2
9 14H30 15H00 LINH BBG KINDNESS 9.9 199.90 36355 HL3.4 – F0 H1 – TA –  H2
10 11H00 13H00 CHÂU FU QUAN SHAN 12.8 189.99 32962 HN1.3 – F0 X1 – TR
11 14H00 BÌNH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8542 B12 – HM1.6 HG.CL6 X2 – TA – H2
12 14H30 15H00 TIỄN KIÊN A LONG PHU 16 7.0 112.37 5199 HM1.2 – B12 CL6.NM6 H1     –     X2
13 14H30 15H00 TRƯỜNG HÀ B ETG AQUARIUS 9.7 228.9 44140 HL3.3 – CL7 CL6.HL8.Cluc H1     –     X1
14 15H00 CHÂU BI JIA SHAN 9.9 189.99 32962 HN2.1 – HN1.3         TR – X1
15 19H00 THUẬN VINASHIP GOLD 4.0 136.4 8216 F0 – HG7.3TL         H1 – TL
16 14H30 23H00 QUYỀN NEPTUNE STAR 10.0 159.94 15,073 HL3.6 – F0 H1
17 14H30 18H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13468 HM1.5 – F0 H1    H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU BI JIA SHAN MOLYVOS LUCK ORMOND