Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
09:20 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.9M
08:56 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 4.0M
08:58 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 QUYỀN PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – HL1.3         TR
2 06H00 THẠO TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2 H2     –     X2
3 14H30 16H00 BÌNH HAI DANG 168 6.5 91.94 2,999 HG7.2 – F0  H1
4 00H00 04H30 KIÊN MINH QUANG 06 6.1 98.75 2,637 HN1.7 – HN1.5 NM8 X3 – TL – X3
5 11H00 13H00 TÙNGD MINH QUANG 06 6.1 98.75 2,637 HN1.5 – F0 X2 – TL – X2
6 14H30 15H30 HIỆU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL3.2 H1
7 14H30 17H00 ĐÔNG HAI JIE 3.88 85.20 2,574 F0 – HM H1
8 22H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P.Cluc X2     –     TR
9 21H30 22H00 TUẤT PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HL1.3 – B12 P.CL6 TR    –     X2
10 22H00 QUYỀN HAI NAM 36 2.2 89.98 2487 HG – XMTL HG H1            H2
11 21H30 KHỨNG TU CUONG 368 6.4 79.80 2827 XMTL – HM1.6 H2            TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS