Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.6M
09:45 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
23:10 – 3.6M
09:40 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 3.3M
10:22 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 HIẾUA PARANDOWSKI 8.00 199.80 24,115 F0 – HL3.7 TR
2 06H30 10H00 MƯỜI PORT ANGELES 10.20 169.26 16,951 F0 – HP2 TR
3 06H30 08H00 HƯNG JAG AJAY 10.5 229.00 44,127 F0 – HL3.3 TR
4 07H00 THẠO THẾ TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X3     –     TR
5 01H00 THANHB  EVMILOS 6.5 229.00 44,485 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X2     –     TR
6 06H30 08H00 TÙNGD TU CUONG 368 6.6 79.80 2,827 HM1.6 – F0 TR
7 14H30 15H30 B SEA BRAVE 5.5 150.52 14,458 F0 – HL1.3 H2
8 14H30 16H00 KIÊN ĐỨC KHANH LINH 666 5.8 79.96 2,146 F0 – CL1 H2     –     X3
9 14H30 17H00 HIỆU QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2             X3
10 21H30 A UNI WINNER 10.1 203.50 45,011 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X3    TA
11 23H30 HÀ A XIN WU ZHOU 1 7.1 225.00 40,115 F0 – CL3 CL6.NM6.Cluc          TA  X3
12 20H00 THẠO MINH TRUONG 18 6.4 91.94 2999 XMHL – FO NM6 H1      TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS