Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
20:28 – 3.8M
08:22 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 4.1M
07:59 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
21:11 – 4.3M
08:04 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 SON PAC CHRISTINA 9.3 199.99 35,812 HP2 – F0        H2 – H2
2 14H00 16H00 TÙNG A PRINCESS LILY 8.3 199.96 41,741 F0 – CL5 HL8.NM6.CL6 H2 – TA – X2
3 05H00 07H00 TUẤT NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.2 H1 – TR – H1
4 10H00 BÌNH NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X3  – TR
5 05H00 10H00 HÀ B QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1 – TR – X3
6 14H00 16H30 CHÂU SAGA VIKING 5.5 199.2 29,867 F0 – CTAU TP02.ST01 H2 – TA – X3
7 13H30 KIÊN HIẾU B HAI NAM 67 3.5 79.5 1,599 PVOIL –  F0 HG X3     –     H2
8 05H00 06H00 KHOÁI GOLDEN MARINE 6.0 189.99 31,260 F0 – HL1.1 H1 – TR – H1
9 05H00 09H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 HP4 – F0 H1  – TR – H1
10 19H00 ANH TU CUONG 368 2.5 79.8 2,827 F0 – XMTL           H2 – H1
11 12H00 BINH MINH TRUONG 18 3,6 91,94 2,999 F0 – XMHL NM6          TR –  H8
12 14H00 17H00 ANH KHOI 9.16 169,37 17,002 F0 – HL3.6 H2  – TA.H2
13 17H00 18H00 TRƯỜNG CHENNAI SELVAM 4.5 189.99 30,066 CTAU –  SN ST01.TP2 X3
14 13H00 ĐÔNG ĐƯC TRUONG NGUYEN 08 5,5 88.95 2,294 XMHL – HG H8 H8   –   H1
15 13H00 14H30 CỬU MINH QUANG 06 4.0 98,75 2,637 HN1.2 – HN1.7 NM8 X2  – TL – X2
16 23H00 QUYỀN W.BLOSSOM 5.0 117.6 6,445 CL2 – F0 HG.H8 H8 – TR
17 16H30 KIÊN HIẾU B HAI NAM 36 3.5 89.98 2,487 F0 – HG         H2 – H1
18 19H00 TÙNG D TRUONG NGUYEN 08 5.5 88.98 2,294 HG – F0 H1     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS

MINH QUANG 06