Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:14 – 3.8M
07:27 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 4.1M
06:49 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
20:14 – 4.5M
07:02 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU NHA BE 11 6.7 109.6 4,552 F0 – HL1.3 TR
2 04H00 05H00 KHOÁI YING LI 6.0 181.5 24,953 F0 – HP1 TR
3 16H30 17H00 THANH A XING SHUN 9.5 176.62 17,075 HL3.6 – F0 H2          H1
4 04H00 08H00 NAM DARYA JAYA 6.0 199.9 36,272 F0 – HL2 TR
5 11H00 14H00 HƯNG APJ JAD 5.3 189.99 30,053 F0 – CTAU 1TL-CM STEAM 1.TP2 H1 – TA – X2
6 15H00 KIÊN WAN SHUN 3.5 67.24 1,188 F0 – HL1.5         H1.TA
7 14H30 15H30 CHÂU PRABHU LAL 4.4 189.99 30,057 C.TAU – NEO TP2.STEAM 1 X2
8 21H00 TRƯỜNG CHINA EXPRESS 10.9 215.4 57,934 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TR
9 04H00 05H00 ĐÔNG THẠO W.BLOSSOM 7.5 117.6 6,645 F0 – CL2 HG.H8 TR     –    H8
10 11H00 16H00 THANH B FORTIS AUSTRALIS 12.6 299.88 99,216 HM2.6 – F0 H1 – TA
11 17H00 THANH B FORTIS AUSTRALIS 12.6 299.88 99,216 F0 – HN1.7 HL TKV         TL
12 12H30 KIÊN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2 – H1
13 11H00 12H30 THẠO HIẾU B HAI NAM 67 5.3 79.5 1,599 F0 – PVOIL HG H1     –     X3
14 04H00 05H00 CỬU TRUONG NGUYEN 08 3.5 88.95 2,294 F0 – HG TR     –     H1
15 11H00 13H00 HÀ A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H1 – TA – X3
16 15H30 THẮNG B QUYỀN NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HP3         H1
17 19H00 CHÂU PRABHU LAL 4.4 189,99 30,057 NEO – SN TP2.STEAM1.HA19                 X2
18 16H00 BÌNH VTT 28 3.0 92.5 2,758 CL7CM – F0 HG H2     –     H1
19 19H00 THANH B NAUTICAL GEORGIA 13.2 199.89 36,474 HN1.5 – F0         TL – X3
20 14H00 QUYỀN THẮNG B LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.CL6 X2 – H1
21 11H00 14H00 HẠNH NHA BE 11 6.7 109.6 4,552 HL1.3 – B12 P H1    –      H2
22 14H30 16H00 PHÁI TRUONG MINH FORTUNE 4.4 190 31,696 SN – CTAU1TL TP2.HA19.STEAM 1 X2
23 11H00 13H00 HÀ C TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H1    –      H2
24 14H30 KHỨNG FS BITUMEN NO1 4.5 105.5 4,620 CL1 – F0 H8.HG H8 – H2 – H1
25 21H00 ANH KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 H8.HG H8 – TR
26 20H00 KIÊN MINH QUANG 06 4.0 98.75 2,637 F0 – HN1.2          TA.TL – X3
27 17H00 THẮNG B QUYỀN VINASHIP  SEA 9.8 169.03 18,108 HL3.1 – F0          H1 – H1
28 23H00 TRƯỜNG UNI WINNER 7.3 203.5 45,011 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6          TR – X2
29 19H30 HIỆU MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H1 – TR
30 20H00 THẠO TRUONG NGUYEN 08 3.5 88.95 2,294 HG – XMHL H8 H1            H8
31 20H00 21H00 SƠN SUN GOLD 10.9 185.74 26,060 HL1.1 – F0 TR  – TR
32 23H30 HIỆU ANH MP STAR 3.5 113.2 5,444 F0 – HG         TR – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINH QUANG 06
FORTIS AUSTRALIS