Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR SẢN X5 : 0934385589
 HON GAI TIDE TABLE
11:09 – 2.7M
21:26- 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:08 – 2.6M
–   –  -M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00- 2.7M
19:57 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 TÙNG D TRONG TRUNG 89 3.2 88.80 1,830 PVOIL – F0 HG X5                     H2
2 12H00 13H00 HÀ C TÙNG D VIEN DONG 151 7.1 102.79 4033 F0 – HL1.3 H5
3 12H00 13H00 HẠNH ĐÔNG PACIFIC HOPE 9.9 169.37 14,743 HL3.6 – F0 H5
4 12H00 14H00 HIỆU TRUNG BA HE CHUAN 7.1 119 5,723 HP4 – F0 H5
5 17H00 HIẾU B THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – HG X5                     H2
6 19H00 20H00 QUYỀN AN JI 15 5.5 98.00 2,995 F0 – CL5 HG H5                     X3
7 19H00 20H00 HƯNG BELMONTE 7.0 224.99 43,068 HP3 – F0 H5
8 19H00 20H30 TIEN TÙNG D VIEN DONG 151 7.2 102.79 4,033 HL1.3 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA JIN XIANG CLIMA TEPLEDGE AQUAGRACE