Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH – 0965705386 MR MINH X3 – 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09H00 – 3.4M
21:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
09:20 –  3.6M
20:18 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CUONG C ULTRA ANGEL 12.7 199.92 35,025 F0 – HN1.3  H2  H6  T2  X5
2 04H30 06H00 TUNG A V AVOCET 12.3 190.00 30,256 F0 – FN4 NM8  H2  H6  T2  X5
3 08H30 10H00 LINH TINA 10.1 169.00 16,794 F0 – HP3  TL                H2
4 17H30 DONG THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL2 – HG  X2     –         H2
5 10H30 12H00 THANH B DRAGON SKY 11.0 209.99 49,718 F0 – CL7 HL8.CL6.NM6  H1      H6     X5
6 02H30 04H30 HANH DONG SICHEM MARSEILLE 4.6 127.2.0 8,455 F0 – NOSCOCM TP2. HP1  H1      H6     X3
7 07H30 TUAT MINH KHANH 888 8.05 106.00 4,295 XMHL – HG7.2 CL8  H1
8 06H30 THAO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL5  H1
9 09H00 10H00 HUNG DANG AKSON SARA 4.5 189.99 20,846 NOSCO – F0 HP1.TP2  X3      H6     TL
10 09H00 HIỆU WIN STARS 4.0 77.80 1,837 CLUC – CL3  H1                X3
11 06H00 THUAN YU LONG 2.8 45.00 400 CLUC – F0  H1                H2
12 06H30 08H00 HA A OCEAN KNIGHT 12.8 189.99 32,929 HN2.4 – F0  X5  T2  H6  H1
13 11H00 PHAI THUAN GLORY ATLANTIC 8.0 145.00 12,047 XMTL – F0 CL6.H8  H8              H2
14 09H00 11H30 HIẾU HAI NAM 88 3.2 146.88 11,565 NOSCO – FO TP02 – H. AU18  X3 – H6 – TL
15 10H30 12H00 THANG A MEL GRACE 8.0 179.90 23,264 HL1.4 – F0  H1 – TL
16 13H30 15H00 TUNG A FEDERAL IRIS 7.2 199.98 35,832 HN1.4 – F0  X3 – T2.H6 – H1
17 13H00 THANG A MEDI PAESTUM 9.5 189.99 31,229 HL3.1TL – HL3.1           TL
18 13H00 HA C PINE HILL 3.0 47.60 498 CL1 – Cluc  X3       –     H1
19 19H30 20H00 PHAI SHANDONG FU YUAN 7.0 229.00 44,120 HL2 – F0  H2             H1
20 15H30 17H00 SON JING SHUN 7.0 169.26 16,963 HN2.7 – F0  X2 – T2.H6 –
21 19H00 MUOI THANH PHAT 01 3.6 69.85 1080 HG – CL2  H1     –     X2
22 20H30 SON GUI BEI 18668 1.0 36.00 152 F0 – CL1           H6   X2
23 21H00 CUU WINSTARS 4.0 77.80 1837 CL – F0  X2            H1