Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU – 0904458128 MR SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.1M
21:06 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 –  3.2M
20:17 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 21H00 TUNG A CHEVAL BLANC 7.9 189.99 32,987 HN2.7 – HN
2 11H30 THANG B FALKVAG 3.2 53.00 298 Cluc – CL1  H2     –    X3
3 01H30 03H00 HUNG JAHAN 11.3 185.74 26,049 FN5 – F0 NM8  X2  – T2.H6 – H2
4 21H00 KHOAI BBC ONYX 7.5 153.51 12,810 HG7.3 – F0  H1
5 11H00 12H30 BINH SUN FREESIA 5.9 102.50 3,595 F0 – B12 NM6  TL     –     H2
6 05H30 06H00 THANH A TINA 9.7 169.00 16,794 HP3 – F0  H1
7 11H30 THUAN MINH KHANH 888 8.05 106.00 4,295 HG7.2 – F0  H1     –     TL
8 06H30 08H00 HA A ERTEA 12.7 189.98 32,302 HN2.12 – F0  X3 – T2.H6 – H2
9 12H30 14H00 CUONG C ST PAUL 6.5 189.99 32,296 F0 – HL3.1TL  H1 – H6 – H1
10 19H00 19H30 THANG A KM WEIPA 9.25 199.90 35,823 HL3.5 – F0  H2 – H6 – H2
11 15H30 17H00 KHUNG RAINBOW SYMPHONY 5.0 101.20 6,255 F0 – CL5 HG  H1    –      X3
12 17H00 HANH GUIBEI 18668 3.0 36.00 152 CL1 – CLUC  X3     –     H2
13 14H00 15H00 THẠO JIN LONG 4.8 96.50 2,984 F0 – CL5 HG  H2           X3
14 19H00 20H30 TUAT FU QIANG 8.9 100.64 6155 F0 – CL6 HG  H2   H6    X3