Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0971567316 NGUYẾN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.9M
08:29 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.0M
09:17 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:27 – 2.6M
08:24 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0019-8 00H30 KHỨNG NEPTUNE STAR 5.5 159.94 15,073 F0 – HL3.1TL H8
2 01H30 02H00 CHÂU INSPIRATION LAKE 9.6 179.97 23,268 HL3.4 – F0 H5 – H5
3 23H0019-8 02H00 ĐỨC KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM2.4 – F0 H8 H8 – TA
4 10H00 MƯỜI TÙNG D PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.3 P.CLUC H2     –     H5
5 09H00 10H00 CỬU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H5     –     H2
6 04H00 CHÂU BONNEVILLE 11.0 229 43,717 HM2.4 – F0         H5 – H5
7 04H30 06H00 QUYỀN ASPHALT SPIRIT 5.3 139.95 10,491 F0 – HL1.5 H2 – TA – H2
8 06H00 ĐỨC KIÊN B LONG TAN 168 3.2 91.94 2,684 F0 – HG         TA – H2
9 12H30 TÙNGD HAI DANG 168 3.5 91.94 2,999 F0 – HG7.2         H5 – H5
10 14H00 15H00 THẮNG B OMARI 4.2 170 17,433 SN – C.TAU1 TP2.TP3.TP8 X3
11 14H00 17H30 THẠO OCEANUS 9 4.0 99 4,518 C.TAU2 – SN TP2.TP8 X3
12 14H30 TRƯỜNG ĐĂNG BBG HONOR 7.3 228.99 43,007 CL6 – F0 CLUC.CL6.HL8 H2- TA
13 14H30 15H30 HA A AC XIANGHE 7.0 199.91 40,089 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H2 – TA – H5
14 18H30 THANH B WHITE PRINCESS 10,7 210 49.833 CL3   –  F0 NM6.HL8.CL H5           H2
15 19H30 TRƯỜNG ĐĂNG LUMINOUS SKY 7,16 203,5 45.011 F0   –  CL3 HL8.CL.NM6         TA  –  X3
16 20H30 23H00 HIẾU A LC ROCHEFORT 8.2 229.2 51,239 HN1.5 – F0 NM8 H5
17 20H30 22H00 THANH A MAYFAIR SPIRIT 6.5 229.2 51,255 HN1.8 – F0 HLTKV H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FAREST HARMONY LC ROCHEFORT KROUSSON CAPE SANDRA MAYFAIR SPIRIT