Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :NGUYÊN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN- X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:01 – 2.5M
23:11 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:0.0 – 2.9M
23:42 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H30 HƯNG JOHNNY P 13.30 224.90 40,121 F0 – HM2.5  TL
2 09H30 11H00 THANH B MINERAL BEIJING 15.00 289.90 88,930 F0 – HM2.6  H2     H6      H2
3 16H00 17H00 DONG KIEN BMC ALPHA 3.9 111.68 5,702 CTAU – F0 H18.H19  X3
4 11H00 TUẤT HANH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 B12 – F0 P  H1     H2
5 06H00 07H30 CỬU KIÊN BLUE LOTUS 4.6 134.04 8,481 F0 – HL3.7  H1
6 21H00 DONG KIEN BMC ALPHA 3.9 111.68 5,702 F0 – HG                       TL
7 16H30 18H00 CƯỜNG C DRAGON SKY 7.7 209.99 49,718 F0 – HM2.2  H1     H6      H1
8 22H00/19 00H00 TÙNG A RUI NING 9 6.50 190.00 32,460 SD – HN1.3  X5     TR       X5
9 09H30 12H00 HÀ C MIGHTY BOSS 9.36 100.59 6395 F0 – HM2.1  H2     H6      H2
10 11H00 HIẾU PIETERSGRACHT 7.8 168.68 17644 HG7.3 – F0  H1     H6      H2
11 06H00 07H00 HIỆU THE MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 HM1.2 – XMHL H8  H1                H8
12 08H00 THAO DUC HOANG SA 68 6.44 106.18 3,621 XMHL – HG H8  H8                H2
13 13H30 MUOI THANH HUNG 277 7.1 105.73 4,731 XMTL – HL1.4 H8  H8                H2
14 13H00 HANH NAM SON 66 3.5 111.54 3,752 HL3.2 – XMTL H8.CL6            H2      H8
15 16H30 17H30 BINH THE MINH PHU 89 6.8 94.98 3,384 HL3.5 – HG H8  H8                H2
16 15H00 QUYEN HOANG SA 68 6.44 106.18 3,621 HG – F0  H2
17 20H00 21H00 ANH NHA BE 09 6.4 105.97 4250 FO – B12 P H2
18 23H00 NAM VAST OCEAN 2.5 48.00 493 CL1 – CLUC X3           H1