Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:23 – 2.6M
09:23 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
00:25 – 2.6M
21:28 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 MUOI THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL5          TA    X3
2 22H30(19/6) 00H00 THANG A OBS VENUS 9.5 190 30,256 HP3 – F0  H2 – TA – H2
3 22H30(19/6) 00H00 TRUONG HA B GLOBAL DIAMOND 5.3 153.78 20,395 F0 – CL4 NM6.CL  H2 – TA – X5
4 12H00 14H30 ANH BMC CALYPSO 4.6 154.35 14,951 F0 – HM1.4  H2
5 07H00 07H30 HIỆU THE LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – B125000 P  H1          H2
6 15H00 HA B MUOI PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P.CLUC  H1    TA
7 12H00 15H00 TUAT TUNG D NHA BE 10 7.0 108.0 4,760 F0 – B12 P  H2          H1
8 00H00 THAO YU LONG 2.8 45.0 400 CLUC – F0  H1 – TA – H2
9 12H00 12H30 BINH DUC VICTORIA 82 6.4 91.94 2,999 HL1.5 – F0  H2
10 07H00 09H00 QUYEN ROYAL 16 7.0 90.98 2,999 HL3.2 – F0  H1
11 17H00 HA B BMC CALYPSO 4.6 154.35 14,951 HM1.4 – HP3            TA – H1