Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:23 – 2.6M
09:44 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23:10 – 3.1M
09:02 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 TRUONG OCEAN PEACE 13.65 224.97 39,012 F0 – HM2.6  H2 – TA – H2
2 06H00 07H00 TUNG A VITA HARMONY 6.7 189.99 32,343 F0 – HM2.4  H1 – TA – H1
3 06H00 08H00 HIỆU DUC THANOS 6.5 68.18 2,686 F0 – HP1CM  H1 – TA – H1
4 15H30 16H00 HUNG DAI 8.2 182.5 28,522 HP1 – F0  H1 – TA – H1
5 15H30 16H00 THANH A THANOS 6.5 68.18 2,686 HP1 – F0  H1 – TA – H1
6 12H00 13H00 THANH B VITA HARMONY 6.7 189.99 32,343 HM2.4 – HL1.1  H2   TA   H2
7 08H00 KHOAI HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357 CL1 – CLUC  X5           H2
8 11H00 TUAT TUNG D NASICO EAGLE 7.05 100.74 4,193 HG – F0  H1  TA    H2
9 19H30 THUAN KIEN V GALAXY 3.5 79.5 1,993 CL5 – F0  X5           TL
10 12H00 12H30 THAO ROYAL 18 3.2 90.98 2,999 HM1.5 – HG  H2   TA    H1
11 15H30 17H00 THANG B CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – CLUC  H1    TA   H2
12 12H00 12H30 QUYEN MY THINH 4.5 134.04 8,414 HM1.4 – HL3.7  H2   TA   H2
13 17H00 MUOI TUNG D ZIRCON 7.7 111.89 5,308 HG7.1 – F0  H2   TA    H1
14 18H30 19H30 DONG PHAI HAI DUONG 68 4.0 121.1 7,243 F0 – SN HP1.H19  H2           X5
15 19H00 CUU HIỆU NHA BE 08 5.5 105 4,432 B12 – F0 P  H1            H2
16 20H30 21H00 DANG VALOR SW 8.6 170.7 17,944 HL1.3 – F0  H1 – TA – H1