Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG.0358504214 MR SẢN X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01.14 – 3.6M
13:00   0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
02 :00- 3.8M
13.30 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
01 :16- 3.4M
13. 58  -0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 LINH ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,482 F0 – CKHG NM6.CL6 H3     –     H2
2 17H30 HIẾU A ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,482 CKHG – F0 NM6.CL6 H2 – TA
3 04H00 06H00 THUẬN HÀ C HELEN BULKER 4.7 154.38 14,762 F0 – HP2 H3
4 10H00 ĐỨC HÀ D LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 B12 – F0 P H3      –    H2
5 09H00 10H00 BÌNH TÙNG D NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H2     –     H3
6 19H30 21H00 HÀ B ANH GREENWICH PIONEER 6.0 199.9 35,906 F0 – HP4 TR
7 08H00 09H00 KHOÁI GHARAPURI ISLAND 9.9 189.99 32,426 HP4 – F0 TR
8 14H00 14H30 ĐĂNG TRUONG LONG 01 6.6 228.38 44,452 HM1.3 – HM1.6 H3
9 16H00 THẾ TRUNG THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 H2            H3
10 11H00 KIÊN A KIÊN B VINH HIỂN 69 3.0 79.8 2,616 HG2 – XMTL H3
11 19H00 HƯNG THUẬN BG BRILLIANCE 9.8 199.9 39,964 CL4 – F0 HL8.NM6.CL X5              TR
12 20H00 HIẾU A DIONE 12.5 228.96 44,043 HM2.5 – F0          TA
13 21H00 HIẾU A DIONE 12.5 228.96 44,043 F0 – HN1,8 HL TKV          TL   –    X3
14 19H30 20H00 TRƯỜNG AM SHRADDHA 7.2 228.99 43,067 HL3.6 – CL4 ST1.NM6.CL TR                 X5
15 19H30 20H30 TÙNG D HÀ D QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 TR                 H2
16 13H30 15H00 THANH A AEGIR SELMER 6.9 190 31,572 HN1.7 – HN1.5 X5   –  TL   –  X5
17 19H30 21H30 KHỨNG HTK LUCKY 10,0 169,26 16,966 HL3.1  – F0 TR
18 19H30 20H30 TÙNG A THẮNG B CL SUZHOU 13,02 228,9 44,109 HM2,6  –  F0 TR
19 21H30 TÙNG A THĂNG B CL SUZHOU 13,02 228,9 44,109 F0   –   HN1,7 NM8         TL   –  X3
20 23H00 TIỄN VĂN DK SUNRISE 6,60 100,64 6,181 CL1  –  F0 HG X5              H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
A.SELIMER CL.SUZHOU DIONE