Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:22 – 3.8M
16:38 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
03:23 – 4.1M
16:19 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
04:09 – 4.3M
16:22 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 CHÂU HAI CHANG 10.4 179.99 22,385 F0 – HM2.5 H5
2 22H0018-2 00H00 THANH B BULK HALMAHERA 12.3 224.94 39,736 F0 – HN1.5 NM8 H6 – TL – X3
3 03H00 04H00 HẠNH LIAN YI DA 2 HAO 5.5 154.5 14,786 F0 – HL3.1 H5
4 03H00 06H00 THẮNG A ORIENTAL BREEZE 7.4 189.94 36,461 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 H5     –     X2
5 08H00 09H00 TIỄN VAN DON OAK 2.5 100.7 4,560 F0 – HG7.2 H5     –     H2
6 05H00 TÙNG A GODSPEED 6666 9.2 199.91 40,252 CL6 – F0 HL8.CL8.NM6 X2      –    H5
7 03H00 05H00 BÌNH NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H5      –    X2
8 05H00 SƠN PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – HL3.7 P.CLUC X2      –    H5
9 03H00 03H30 THANH A ALIKI PERROTIS 6.4 198 34,345 HL3.3 – F0 H5
10 08H00 12H00 HIỆU TAY DO STAR 7.5 102.79 4,086 HL1.5 – F0 H5
11 10H00 TUAT CHANG LONG 4.4 139.69 8,979 CL4 – HM1.1 HG.NM6 X2     –     H5
12 23H00 NAM PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 HL3.7 – F0          H2       H2
13 22H00 HA C NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X2      –     H2
14 21H00 22H00 LINH HAI CHANG 8.8 179.99 22,385  HM2.5 – FO H2
15 23H30 THẮNG A YOZAN 10.13 209.99 49551 CL3 – HL HL8 – CL6 – NM6 X2           H2
16 21H00 21H30 NAM ATHENA 8.0 199.98 34028 HL3.1 – HL3.3 H2       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
OCEAN GRACE JOSCO YANGZHOU ALPHA GALLANT WEN DE