Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.4M
22:36 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
10:14 – 3.6M
22:16 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:25 – 3.9M
22:13 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 KHOÁI MARITEC 6.0 179.9 20,763 F0 – HL3.6 H2 – H6.H2
2 05H00 KHOÁI JIAN DA 12.1 188.5 29,377 F0 – HL3.3         H2.H6 – H2
3 11H30 HIẾU A TIAN MU SHAN 11.4 199.9 36,291 HP4 – F0        TR
4 03H00 05H00 LINH GOLDEN BRIGHT 5.0 177 19,887 F0 – CTAU1HL ST1.HC43 TR – H6 – X2
5 07H30 NAM SEA HONOR 8.8 177.46 17,542 HP3 – F0         TR- H2
6 03H00 07H00 THANH B IOANNIS R 13.3 224.9 41,655 F0 – HL2 TR – TR
7 05H00 TÙNG A PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – HM1.4 P.CLUC X1     –     H2
8 07H00 HƯNG HIẾU A SILVICULTURE 10.8 210 49,737 CL5 – F0 HL8.P.CL6 X2 – TR – H2
9 03H00 06H00 THẮNG A PACIFIC 08 5.0 189.99 30,081 F0 – CTAU1TL-CM ST1.HC43 TR – H6 – X2
10 07H00 08H00 SƠN HAI NAM 85 4.2 177.13 20,236 CTAU1HL – NEONOSCO ST1.HC43 X2
11 05H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC TR – H6 – X1
12 03H00 05H00 QUYỀN GUANGZHOU STAR 6.0 122.65 5,566 F0 – CL2 H8.CL6 TR – H6 – H8
13 03H00 05H00 NAM ALPHA BULKER 8.5 177 19,885 F0 – HM1.3 TR – H6.TR
14 13H00 HIẾU A ALPHA BULKER 8.5 177 19,885 HM1.3 – CL6 HL8.CL6         TR – X3
15 13H00 16H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 HM1.4 – F0 H1
16 06H00 07H30 CHÂU CAPE SEAGULL 8.8 291.8 91,909 HN1.7 – F0 HL TKV X3 – TL – X3
17 09H00 THẮNG B PEACE STAR 8.0 157.79 13,865 XMTL- XMTLQD P.CL6 H1
18 09H00 SƠN HAI NAM 85 4.2 177.13 20,236 NEONOSCO – F0 ST1.HC43               TR
19 12H00 14H30 THẠO HIẾU B VU GIA 18 2.6 79.98 2,554 F0 – FN3 X2 – TL – X2
20 13H00 13H30 ĐÔNG NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HL3.2 – B12 P H1     –    X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI MARIANNE STOEGER