Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
11:30 – 3.3M
23:21 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
11:05 – 3.5M
22:56 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:17 – 3.8M
22:50 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H00 THẮNGA JIAN DA 9.2 188.5 29,377 HL3.3 – F0 H2 – H2
2 10H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLuc X3 – H2
3 10H00 THẮNGA PETROLIMEX 11 10.9 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc         H2 – X3
4 11H00 BÌNH THẾ NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HM1.4 P X1     –     H2
5 11H30 ANH NEW GOLD 9.82 167.2 15,884 HL3.4 – F0          H2
6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI MARIANNE STOEGER