Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG:  0905691888 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09:20- 3.6M
21:35 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.9M
21:33- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 3.4M
21:54 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 HIẾUA YIN SHUN 12.40 190.00 32,460 F0 – HL3.1 H2 – H6.H2
2 14H00 HIẾUA STELLAR ISABELA 10.23 179.97 23,306 F0 – HP2    H2.H6 – H2
3 07H00 HƯNG ARTEMIS 7.70 229.00 44,647 CL7 – F0 CLUC- HL8 – CL6 X1 – H6 – H1
4 04H30 06H00 TRƯỜNG SEA CREDENCE 12.60 189.99 31,248 HN1.3 – F0 X3 – TL – X3
5 06H00 07H30 THANHA YIN NENG 11.6 190.00 32,460 HP2 – F0 H – H6 – H1
6 06H00 07H00 THANHB JUNIOR 11.0 229.20 51,208 HL2 – CL6 CLUC- HL8 – CL6 H1    –      X1
7 06H00 08H00 MƯỜI CL RUBY 9.80 170.00 17428 F0 – HP1 H1 – H6 – H1
8 06H00 07H00 NAM HAO HUNG 66 7.50 175.17 30,146 F0 – HG7.2 H1 – H6 – H2
9 11H00 14H00 TRƯỜNG GALAPAGOS 7.20 225.00 41,342 F0 – HM2.4 H2 – H6
10 16H00 TRƯỜNG GALAPAGOS 7.20 225.00 41,342 HM2.4 – CL7 CLUC- HL8 – CL6                 X2
11 11H00 12H00 LINH ACHILLES BULKER 6.2 177.00 19891 F0 – HL1.4 H2 – H6 – H2
12 09H30 C NHA BE 08 5.0 105.00 4432 B12 – F0 P X1     –     H1
13 11H00 12H00 TUẤT NHA BE 06 6.6 107.48 4158 F0 – HL3.2 H2 – H6 – H2
14 12H30 15H00 SƠN MARIANE STOEGER 7.65 229 44,096 HN1.6 – F0 HL TKV X1 – TL – X1
15 CANCEL 14H30 HIỆU GUANGZHOU STAR 6.0 122.65 5,566 F0 – CL1 CL6.H8 H2 – H6 – H2
16 12H30 14H00 KIÊN LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 HN1.6 – HN1.2 KIEV.HL TKV X1 – TL – X1
17 15H00 HƯNG HAO HUNG 666 6.8 175.17 30,146 HG7.2 – CL3 CL6.HL8 H1     –     X2
18 20H00 TÙNGD THẾ HTK VENUS 2.5 90.72 2,551 CL1 – HG H8 H8     –     H2
19 18H00 18H30 CHÂU AQUAMARINE 12.7 292 93,360 HM2.6 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI MARIANNE STEGER CAPESEAGULL