Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398889444 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
22:21 – 3.1M
09:37 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:10 – 3.1M
09:12 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00 THANH B QUYEN SHUN CHANG 12.6 229.2 50,697 F0 – HN2.5 NMS8         T2     X2
2 20H00 21H00 THANH B QUYEN SHUN CHANG 12.6 229.2 50,697 HM2.6 – F0  TL
3 CANCEL 23H45 THAO KIEN V GALAXY 3.5 79.5 1,993 CL5 – F0  X2            TL
4 17H30 19H00 THANG B XIN HAI 6 5.5 172 15,982 F0 – HL3.5  H1    TA    H1
5 20H00 21H00 THUAN HIỆU NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P  TL            H1
6 13H00 14H00 SON ROYAL 16 3.5 90.98 2,999 F0 – HL3.2  H1
7 20H00 21H00 ANH TUNG D MY THINH 4.5 134.04 8,414 F0 – HM1.4  TL            H2
8 16H00 17H00 LINH ROYAL 18 3.2 90.98 2,999 F0 – HM1.5  H2
9 06H00 CUU MINH PHU 17 7.0 79.8 2,551 HG – F0  H1
10 17H30 18H30 DONG DUC DONG DUONG 09 3.8 91.94 2,999 F0 – HL3.4  H1    TA    H1
11 06H00 THAO HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357 CLUC – CL1  H2             X2
12 16H30 18H00 HUNG CUU XIN HAI JIA 11.9 189.99 32,957 HN2.9 – F0 NM8  X2  T2.TA  H1
13 09H30 TUAT NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  TL             H2
14 08H00 BINH SEA FOREST 8.0 110.67 7,436 CL1 – F0 HG.NM6  X2             H2
15 07H30 09H00 TUNG A HA B FORESTAL REINA 8.7 199.91 40,280 F0 – CL6 HL8.CLUC.CL  H2    TA    X2
16 13H00 14H30 THANH A BMC CATHERINE 5.8 153.5 14,527 F0 – HM1.4  H1
17 16H00 17H30 HA B BMC CATHERINE 5.8 153.5 14,527 HM1.4 – HG7.3  H2
18 05H30 07H00 KHUNG NASICO EAGLE 7.1 100.74 4,193 F0 – HG  H1             H2
19 05H30 08H00 HIỆU VICTORIA 82 6.4 91.94 2,999 F0 – HL1.5  H1    TA    H2
20 05H30 06H30 QUYEN KIEN TAN BINH 127 8.5 130.7 9,235 F0 – CL6 HG.NM6  H1              X2
21 06H00 MUOI JC FUTURE 4.5 123.7 5,715 CL5 – F0 HG.H8  H8              H1
22 13H00 KHOAI KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H2              H1
23 13H00 14H00 DANG MUOI PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 F0 – B12 P.CLUC  H1              H2
24 22H30 23H00 THANG A GILLINGHAM 8.01 189.99 32,837 HL3.7 – F0  H2     TA    H1