Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
01:13 – 2.6M
14:11 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
01:17 – 2.9M
13:16 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
13:06 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 CỬU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 HM1.5 – F0 H5
2 10H00 12H00 HIẾUA STOVE OCEAN 10.5 189.99 31,864 FN3 – HN1.6 NM8 X1      –      TL
3 05H00 06H00 NAM GLORIOUS LOTUS 6.4 199.9 39,904 F0 – HL1.3 TR
4 12H00 TÙNG A ALMA 7.6 229 44,113 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X1      –      TA
5 20H00 HIỆU TRANSCO GLORY 7.8 111.8 5,308 XMTL – F0 H8.NM6 H8      –      H5
6 16H00 THẮNG A MANTA GALATASARAY 7.6 182.5 28,465 B12 – F0 P.CLUC H2
7 22H30 23H30 LINH NEW VISION 4.3 184.1 16,174 CTAU 1 – SN TP2.ST1 X1
8 21H00 22H00 KHOÁI MSM 7.6 185.73 26,094 HL1.1 – F0 H5
9 21H00 23H00 TRƯỜNG STERLING SAGA 13.45 229 43,656 F0 – HL H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HN GLOBAL STOVE OCEAN UGO DE CARLINI