Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:11 – 2.1M
19:05 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.4M
23:36 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
15:17 – 2.6M
08:40 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3016-5 01H00 THẮNG A ETG AQUARIUS 13.5 228.9 44,140 F0 – HL3.3 H2 – TA – H2
2 06H00 THANH B GT DEMETER 10.2 199.96 41,270 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6 X1 – TA – H1
3 18H00 BÌNH XH SPRING 7.2 139.3 7,457 HL3.2 – F0         H2
4 12H00 NAM ELDORIS 10.6 178.32 23,072 F0 – HL3.1        TA – H5
5 23H3016-5 01H00 THANH A ANHAI VINCENT 8.9 179 30,634 HL3.4 – F0 H2 – TA – H2
6 07H30 08H30 HẠNH KIÊN A UHL FREEDOM 7.1 149.99 16,729 F0 – HG7.3 H5 – TA – H2
7 16H00 HƯNG CỬU KOBAYASHI MARU 6.5 199.99 34,552 F0 – FN3 NM8         TR – X2
8 05H00 06H00 SƠN SPINNAKER SW 6.5 175.53 19,836 F0 – HL3.5 H1 – TA – H1
9 10H00 12H00 HƯNG CỬU TAI SHAN 11.0 292 91,374 HN1.8 – F0 NM8 X2 – TR
10 07H30 08H30 NAM DARYA HEERA 12.4 199.90 34534 HL2 – F0 H5 – TA
11 13H00 14H00 BÌNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8524 F0 – HM1.5 H2 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU FU QUAN SHAN ORMOND