Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.2M
07:53 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:13 –  3.6M
07:00 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THANH B EXPLORER 11.5 189.99 26,449 HL3.3 – F0  H2
2 00H30 01H30 KHUNG HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM2.4  TL
3 03H00 THANG A THUAN PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC  H2               TL
4 05H00 05H30 TRUONG ANH PETROLIMEX 08 10.0 180 25,561 HM1.5 – B12 P.CLUC  H2               TL
5 18H00 HIỆU THE DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 F0 – XMHL H8           H2      H8
6 15H30 17H00 TUNG A GUANG MAO 6.0 225 38,573 F0 – HN NM8  H2  TP T2   X3
7 13H30 15H00 THAO CUU QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL G68  H1               TL
8 05H00 HA A FJ RUBY 6.9 229 47,006 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL8HT  X3               H2
9 16H00 17H00 TRUONG HIẾU S’HAIL AL DUKHAN 4.1 224.89 38,938 SN – F0 HP008.HP01.TP02  X3     TP     H2
10 13H30 15H00 THANH B W-STAR 9.0 229.38 51,239 HN1.4 – F0 NMS8  X3  T2  TP  H1
11 13H00 CUU VICTORIA 08 6.5 91.94 2,995 XMHL – F0 NM6  H2     H1
12 17H30 HANH DUC CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC – CL1  TL
13 20H30 21H30 DANG ORIENTAL JETTY 5.5 137.03 11,289 F0 – CL1 G68.HG  TL               X3
14 15H30 16H00 HIỆU THẾ STAR 26 7.1 89.56 2,917 HL3.7 – F0  H2     H2