Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 3RD WATCH : DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU : 0947376859 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1900– 3.0M
0714 –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
1929–  3.4M
0553 –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 THANG A ELEEN EVA 12.7 189.93 32,714 FO – HL3.1  TL     TP    TR
2 05H00 06H00 THUAN KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL – FO  H2
3 CANCEL 11H30 TRUONG HA B FJ RUBY 6.9 229.0 40,006 CL4 – FO CLUC.NM6.CL6HT
4 01H30 04H00 HIẾU BAO SHENG 5.8 169.03 16,715 FO – HL3.5  TL     TP    H2
5 08H30 BINH HIỆU JANESIA ASPHALT V 5.8 109.9 5,075 CL1 – FO HG  X3              H2
6 05H00 06H00 ANH MUOI HUA YOU 1 10.0 159.6 15,978 FO – HL1.1  H2
7 05H00 05H30 HIỆU DUC THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2  H2             X3
8 01H00 03H00 HUNG KHOAI HENG MAO 8.5 300.00 106,235 HN2.8 – FO NM8  X2 T2 TP  TR
9 10H30 12H00 TUNG A MERCURIUS 9.0 189.99 27,986 HN1.3 – F0  X3 T2  TP TL
10 17H00 18H00 TRUONG HA B SUMATERA EXPRESS 9.8 215.40 54.588 HM2.4 – CL6 HL8.NMS6.CL6  TL              X3
11 17H00 18H00 THAO CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226 F0 – CLUC  TL              TR
12 17H00 20H00 HANH THE HENG SHUN HAI 3.5 96.6 2930 F0 – HL  TL
13 15H30 16H00 QUYEN DUC VICTORIA 08 3.0 91.94 2,995 HL1.15 – XMHL NM6  H2              TR
14 17H00 18H00 HA A EXPLORER 11.5 189.99 26,449 HP4 – HL3.3  TL     –         H2
15 16H00 MUOI STAR 26 7.1 89.56 2,917 XMHL – HL3.7 NM6  TR        –      H2
16 15H30 17H00 HA C DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 F0 – HL1.5  H2
17 18H00 DONG THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – HG  X2      –        TR