Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:21 – 3.4M
21:12 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
08:26 – 3.6M
20:53 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.9M
20:50 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 THẮNGA BRILLIANT EAGLE 10.9 199.91 40,629 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H2
2 11H00 CỬU PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 – F0 P X3     –     TR
3 12H00 14H00 THANHB PETROLIMEX 16 9.8 183.2 29,188 F0 – B12 P.Cluc TR     –      X3
4 05H00 TÙNGA SHANDONG EXPRESS 10.2 197.91 36,202 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H2
5 06H00 TÙNGD THẾ DAI TAY DUONG 36 6.2 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H1 – H2
6 12H00 13H00 THẮNGB T&T GOLD 4.5 167.2 15,884 F0 – HL3.5 TR – H6.TR
7 12H00 13H30 BÌNH KHOÁI NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P TR     –     X3
8 15H30 SƠN SEA HONOR 10.4 177.46 17,542 F0 – HP3         TR
9 12H00 12H30 SƠN YASA MARS 12.5 199.99 34,508 HL3.3 – F0 TR – TR
10 12H00 12H30 KHOÁI EOLOS G 6.5 228.99 43,214 HL3.6 – F0 TR
11 10H00 TÙNGD THẾ THANH BINH 68 6.4 99.38 3,329 HM2.6 – HM1.5 NM6         H2 – TR
12 04H30 05H00 NAM TAN BINH 239 6.0 178.00 19984 HP1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI SEA CREDENCE MARIANNE STOEGER CAPE SEAGULL