Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG: 0389127932 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1603 – 3.1M
0104 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
1600 – 3.2M
0500 –  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1700 – 3.6M
0200 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 QUYEN LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 –     HP1              TR – H6
2 07H00 10H30 DANG ANBIEN BAY 4.4 171.99 17,515 C.TAU – NEO HA19.TP02.HA,35.H8.Đ,NEO H8
3 14H00 DANG ANBIEN BAY 4.4 171.99 17,515 NEO      – SN TP02.HA35 .H8                    H8
4 07H00 11H00 HUNG AFRICAN FALCON 3.7 178.43 17,944 SN –     CTAU HA35.HA19.TP2,NM8 H8
5 10H00 TRUONG SUMATERA EXPRESS 10.5 215.4 54,588 CL6       – F0 HL8.NM6.CL6 X2                 TR
6 CANCEL 21H00 KHỨNG QUYỀN AM MOS 10,28 169,37 17.019 F0       –   HL
7 17H30 BÌNH NHA BE 06 4.50 107.48 4.158 B12 .5000- F0 P X2      –      TR
8 20H00 22H00 THANH B HIẾU A LEVIATHAN 10.2 292 93.302 HN1,7   –   F0 NM8 X2   –  TL.TA
9 18H00 19H00 TÙNG D HIẾU B HAI PHUONG OCEAN 4,0 90.742 2,551 F0   –  HG7.1 TR
10 18H00 18H30 KHOÁI XING SHUN 7.0 176.62 17,075 HL1.2 – HL3.6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG XIN DONG GUAN 3 LEVIATHAN FORTUNE UNION