Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
05:00 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
03:00 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.0M
03:23 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 TRƯỜNG CHINA EXPRESS 8.8 215.4 57,934 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6         TR – X3
2 04H30 05H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 25 5.1 91.94 2,989 F0 – HG TR     –     H1
3 06H00 THUẬN QUYỀN GRIFFIN 8.1 139.91 13,069 CL2 – F0 NM6.CL8 X3 – TR – H1
4 22H00 NAM HONG BAO SHI 3 11.0 189.99 32,946 HM2.4 – F0         TR – TR
5 13H00 15H00 CHÂU KHOÁI XIN DONG GUAN 3 13.3 225 36,561 HN1.6 – F0 NM8 X2 – TL – X2
6 05H00 07H00 TÙNG A FORTUNE UNION 10.2 225 38,364 HN1.8 – HN1.7 X2 – TL – X2
7 06H00 HÀ A TRƯỜNG DORIC WARRIOR 6.5 229.25 51,208 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X3 – TR – H1
8 09H30 11H00 ĐÔNG DUC TIRTASARI 3.9 99 3,752 F0 – CTAUCM H19.TP2 H1 – TA – X3
9 03H00 THANH B HIẾU A FRANCESCO 8.6 210 52,906 HL3.4 – CL6 HL8.NM6.CL6         TA – X3
10 00H00 ANH HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2     –     H2
11 23H3016-5 00H00 CỬU TIỄN LONG PHU 20 7.0 112 5,379 HL1.3 – B12 P.NM6 H2     –     X2
12 04H30 05H30 MƯỜI AMMOS 10.28 169.37 17,019 F0 – HP3 TR     –     H1
13 09H30 15H00 THANH A AEGIR SELMER 11.3 186.48 31,572 HL3.1 – F0 H1 – TR – H2
14 04H30 05H00 KIEN HIẾU B AN HUNG 88 6.6 79.9 2,805 HG – F0 TR    –      H1
15 13H30 14H30 THANG B QUYỀN ST JOHN 4.6 172 16,889 SN – F0 HA.35.TP2.HA,19 X3- TA –  H2
16 18H00 20H00 HẠNH TÙNG D TAY SON 3 8.9 136.40 8.216 HL3.7 – F0 H2    –      TR
17 18H00 20H00 NAM AMIS UNICORN 10,9 199,9 34.657 HP4 – F0 H2 – TR
18 23H00 TÙNG D HAI DANG 168 3.5 91.94 2,999 F0 – HG         TR – H2
19 22H30 HÀ C TIỄN JC RUBY 6.8 134.93 9,869 CL1 – F0 HG.CL8 X3           TR
20 18H00 19H00 BÌNH THẾ SHUN DA 2.0 52.6 496 F0 – CLUC H2 – TR – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG NAUTICAL GEORGIA FORTUNE UNION