Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HA VAN DUC : 0967882013 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: TO MINH THANG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR SẢN X5 : 0934385589
 HON GAI TIDE TABLE
08:02 – 3.6M
21:48 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:13 – 3.3M
21:40  – 0.6 M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00- 3.6M
22:20 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 THẮNG A GROVE ISLAND 10.4 199.99 41,838 CL4 – F0 HL8.NM6.CL8 X2 – TA – TR
2 05H00 06H30 HÀ A MSXT HELEN 13.6 229.90 49,228 F0 – HM2.3 H3 – TA – H3
3 05H00 06H00 ĐĂNG AKSON SERIN 11.9 189.96 28,171 F0- HL2 H3 – TA – H3
4 05H00 06H30 HƯNG AM TARANG 14.5 292.00 94,408 F0 – HM2.5 CL6 H3 – TA – H3
5 03H30 05H00 THANH A ĐÔNG CATTLEYA 6.76  199.9  39,895 F0 – CL4 HL8.CL8.NM6 TR     –     X5
6 05H00 07H00 CHÂU RIK OLDENDORFF 14.5 260.00 65,976 F0 – HM2.4 CL6 H3 – TA – H3
7 05H00 07H00 MƯỜI BÌNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.HL8 H3 – TA – H2
8 11H00 12H00 THUẬN TUẤT HONGSHENG 7 6.5 159.60 15,849 F0 – XMTL CL6.NM6 H5           H2
9 14H00 TRƯỜNG FUJIAN EXPRESS 10.17 215.40 54,567 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X5            TA
10 06H00 TÙNG A JEN LR 10.0 229.00 43,820 HL2 – CL5 HL8.NM6.CL8        TA.TR – X1
11 11H00 14H00 THANH B THẮNG B VANGUARDIA 7.60 209.96 49,903 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6 H5     TA    X5
12 05H00 06H30 SƠN SAGAR SHAKTI 12.94 189.99 32,305 F0 – HN1.6 H3 – TA.TL – X5
13 06H00 TUẤT TÙNG D PHU QUY 126 7.0 99.89 4,332 XMTL – F0 H8 H8 – TA – H3
14 03H00 TÙNG A SALLY 6.5 210 52,938 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TA
15 12H00 HIẾU B KIÊN B SEAGULL 09 6.3 91.94 2,999 HG7.2 – F0 H2                H5
16 20H30 22H00 ĐÔNG TÙNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P TP                 H2
17 17H00 18H00 HÀ B IVS TEMBE 8.3 179.93 23,224 HL3.7 – F0 H3
18 17H00 18H00 NAM DARYA RASHMI 8.3 229 44,577 F0 – HL3.4 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONGBO 6 AYMAR GLACTIC HONG LONG HAI SHENG SAGAR SHAKTI NORD CRUX REBEKAH