Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN TRONG HIEU: 0934398836 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2302 – 3.7M
1102 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
2309 – 3.4M
1159 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.7M
1051 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 HA B PETROLIMEX 20 8.8 146.6 11,662 F0 – HM1.3 H1
2 14H30 15H00 THANH A CEDAR 12.5 189.99 32,379 HL3.3 – F0 H1
3 10H00 11H00 THUAN THAO PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC.CL6 H2       –      X3
4 10H00 13H00 TUNG D YU FENG 4.5 99.56 2,956 F0 – HM1.5 H2
5 14H30 17H00 THE KIEN B LUCKY DRAGON 5.0 78.60 1,615 F0 – PVOIL HG H1 – TA – X3
6 22H00 23H00 TRUONG CAPE TRADER 12.3 290.5 89,510 HM2.5 – F0 H5 – H5
7 21H30 22H30 KHUNG HAI NAM 89 3.8 171.59 19,799 SN – C.TAU TP02.TP03.TP08 X3
8 22H00 23H00 HANH NEPTUNE STAR 5.5 159.94 15,073 F0 – HL H5   TA     H5
9 19H00 KIÊN A THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL5 – F0 X3     –       H2
10 23H30 SƠN HƯNG FIRSTEC 9.0 175.17 30,157 CL2 – F0 HL8.CL6 X1     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FU QUAN SHAN KOBAYSHI MARU ORMOND TAI SHAN