Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.1M
14:18 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
13:06 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.6M
13:05 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 ĐĂNG BAO SHUN 9.3 150.5 14,458 F0 – HM1.2 H1 – TR
2 23H00 CỬU TROPICAL BINTANG 9.1 119.99 9,595 CL3 – F0 H8.NM6 H8     –     TR
3 05H00 06H00 HƯNG DAHLIA HARMONY 4.38 179.99 23,703 F0 – HM1.4 H1 – TR    H1
4 12H30 TÙNG A ULTRA ALPHA 11.9 199.9 36,203 F0 – HM2.5         TR     TR
5 08H30 ĐĂNG PRINSENGRACHT 7.3 168.68 17,644 F0 – HM1.1         TR   – TR
6 10H00 11H00 TÙNG A ML SWALLOW 8.8 199.9 36,449 F0 – HM2.2 TR  – TR
7 10H00 11H00 ĐÔNG KENYO 5.5 114.13 4,463 F0 – HM1.5 TR
8 20H00 21H30 THẮNG B PRINSENGRACHT 7.3 168.68 17,644 HM2.2 – HG7.3 TR     –     H6
9 01H00 02H00 THẮNG A AMIS ORCHID 12.8 189.99 32,319 HL3.1 –  F0 TR     –      H1
10 05H00 06H30 KIÊN HIẾU B TRUONG NGUYEN 136 3.0 91.8 2,656 HN1.1 – HN1.7CM NM8 H2
11 16H00 HIỆU MAC DALIAN 5.5 116.9 8,588 CL1 – F0 NM6.HG X1      –    H1
12 20H00 22H00 TRUONG TUNG D DAHLIA HARMONY 4.38 179.99 23,703 HM1.4 – F0 TR
13 23H00 TRUONG TUNG D DAHLIA HARMONY 4.38 179.99 23,703 F0 – SN TP02.HA35                 X3
14 16H30 THAO THE DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 HG – CL1 HG H1    –      X1
15 20H00 21H00 HÀ B VIMC UNITY 10.04 153 14,851 HM1.3 – HL3.1 TR – TR
16 17H00 THẮNG A ANH LADY MALOU 8.5 183.31 29,762 B12 – F0 P.CLUC H1 – H1
17 20H00 THẮNG A ANH PETROLIMEX 18 10.9 175.9 25,400 HM2.4 – B12 P.CLUC        H1 – H6
18 21H00 22H00 HƯNG SITC HENGSHAN 6.5 225 41,612 SD – HN1.5 NM8 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EXPLORER TRUONG NGUYEN 136 DATO LUCKY JIN HAI FU