Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.6M
04:31 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
15:30 – 2.8M
01:31- 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:09 – 2.9M
01:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0012/10 01H00 LINH CIELO D ‘ ITALIA 8.2 245 63,087 HN1.8 – F0 NM8 X1 –      TR
2 06H00 07H00 DANG PETROLIMEX 11 10.7 175.96 25,400 F0 – HM2.3 TL
3 06H00 08H00 TUNG A XIN HAI MING ZHU 8,0 189.99 29,862 HP2 – F0 TL
4 10H00 14H00 DUC KIEN B THANH PHAT 03 5,3 74,36 1,597 F0 – CL1 H1-   TA   X3
5 10H00 11H30 HA A IOLCOS GENESIS 8.8 235 45,999 F0 – CL7 CLUC. HL8 . CL6HT H1-     TA  X1
6 13H00 14H00 CUU DONG BAC 22 – 06 3.6 146.5 10,275 SN – F0 TP2 . TP8 X2 –  TA – TR
7 03H00 04H00 THUAN THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H1
8 10H00 12H00 KHOÁI BROADGATE 7.5 179.97 23,225 HL1.2 – F0 H1  –   TA – H1
9 15H30 16H30 HANH PHUONG DONG 05 4.0 150.52 14,431 F0 – HL3.4 H5
10 11H00 13H00 SƠN PRICESS JOANNA 12.4 189,99 33.456 FN3  –   F0 NM8 TL  –    TA –  H5
11 12H00 TUAT NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H5 –           H1
12 15H30 16H00 KHUNG NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.4 – F0 H5
13 15H00 TRUONG SDM QUANZHOU 10.7 210 53,042 CL6 – F0 HL8 . NM6 . CL6 H5
14 15H30 16H00 THANG A ASL SINGAPORE 11.0 229 44,561 HL – CL5 CLUC.HL8.CL6 H5             H1
15 14H00 NAM THE HARMONY 12.4 229 43,656 HM2.6 – F0         H1
16 15H00 NAM THE HARMONY 12.4 229 43,656 F0 – HN1.8 NM8         TL      X2
17 18H00 MUOI GRIFFIN 8.17 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6 . HG H1              TR
18 17H00 18H30 HA A NINE FRONTIER 8.57 209.99 49,720 F0 – CL3 HL8 . CL6. CL8 TR            X2
19 12H00 NAM VINASHIP PEARL 9.8 157.62 14,602 HG7.3- F0 H5  – H1
20 13H00 HIẾU B ROYAL 18 6.8 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H5             H1
21 17H00 18H00 THANG B GLORIOUS JUPITER 7.5 157.03 16,088 HL1.3 – HP2 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AFRICAN BUZZARD THE HARMONY