Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 09 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DANG VAN THANG: 0358504214 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1600 – 3.4M
0218 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
1600 – 3.2M
0358 –  0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1610 – 3.7M
0214 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 TIỄN TRUNG KENYO 7.1 114.00 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H5
2 07H30 HIẾU A ANGELA GLORY 8.1 182.9 29,549 B12 – F0 P.CLUC H2
3 12H00 13H00 HẠNH TUNG D VIET THUAN 215-02 3.9 147.29 12,642 C.TAU – F0 TP2.TP8… X2    –      H6
4 13H30 14H30 HÀ B BOSHI 56 5.5 169.03 16,848 F0 – HL1.1 H5
5 08H30 TÙNG D KIÊN B HOAI SON 56 2.6 79.8 2,293 CL1 – F0 X2     –     H2
6 13H00 KIÊNA KIÊN B NAM PHAT 08 6.0 96.8 3,546 HG – CL7 HG TL     –      X2
7 16H00 TRƯỜNG HYDRANGEA 11.2 199.96 41,458 CL6 – F0 NM6.CL6.CL8 X2     –      H6
8 12H30 ĐỨC DE MI 5.0 70.2 2,231 CL7 – F0 X2     H6    H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JABAL HAFIT