Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA: 0961687555 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1500 – 3.6M
0128 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
1500 – 3.4M
0256 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
1510 – 3.8M
0137 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 09H00 THE TRUNG DE MI 6.2 70.20 2,231 F0        – CL7 H2  – H6 – X3
2 05H00 07H00 KHOAI HUNG PRINCESS ROYAL 7.5 209.90 43,649 F0 –   CL3MF HL8.NM6.CL6 H2  – H6 – X3
3 07H30 09H00 TUNG A ALPHA LOYALTY 13.97 225.00 40,033 F0    – HM2.4 H5 – H6 – H5
4 13H00 14H00 NAM SPIRIT 5.1 174.38 20,033 C.TAU   – F0 TP03.TP08 X3  – H6 – H2
5 00H30 01H00 CUU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL1.2 – B12 P TP     –      H2
6 07H30 09H00 HA A TM HAI HA 568 7.1 175.96 25,400 F0 – HM1.3 H5 – H6 – H5
7 00H30 03H00 THANG A PETROLIMEX 09 10.8 175.9 25,413 F0 – HM1.5 TP
8 10H00 HIỆU KIÊN B TIAN EN 6 4.2 109.9 5,533 CL7 –  F0 HG X3     –     TL
9 12H30 14H00 TRƯỜNG KRISTINITA 12.6 189,99 32.315 FN3   –  F0 NM8 X2 –  TR –    X2
10 19H00 20H00 HẠNH SEA PLAIN 8 5.0 174.7 19,828 F0  –   HL3.1 H5 – H5
11 22H00 HANH HELEN BULKER 9.8 154.00 14,762 HL3.6 – F0         H5 – H5
12 23H00 THAO KIEN B NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H2    –      TL
13 23H00 23H30 THANH B DAIWAN WISDOM 9.13 175.53 19,825 HL1.1 – F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KRISTINITA JABAL HAFIT