Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH : 0971567316 MR KHIEN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
14:06 – 3.5M
01:52 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.7M
00:39 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
14:24 – 3.8M
01:00 – 0.8 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 THẾ KIÊN B PHUC THUAN 89 6.4 91.94 2,999 HG7.2 – F0 TL            H5
2 23H0010-09 00H00 KIÊN A HOAI SON 56 4.5 79.8 2,293 F0 – CL1 H5            X2
3 04H00 04H30 TUNG D KIEN B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL1 H2            X1
4 04H00 07H00 TIEN TRUNG BAOSHAN HOPE 4.3 98 4,660 F0 – HL1.3 H2
5 12H00 14H00 THANH B XIN HAI TONG 16 12.6 189.9 33,000 F0 – HP4 TL
6 16H30 THAO HIẾU B HONO SMILE 5.6 119.9 9,943 F0 – CL4 CL6.NM6         H2    X1
7 15H00 15H30 THAO HIẾU B NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HL3.7 – F0 H2 – H2
8 14H15 15H00 HA B VIET THUAN 215-02 4.0 147.29 12,642 CT1CM – NEONOSCO TP3.TP8 X1
9 14H15 15H30 HẠNH CHEMROAD SEA 5.0 170 19,969 CT1TL – F0 TP3.TP8 X1 – H6  – H5
10 16H00 HA B VIET THUAN 215-02 4.0 147.29 12,642 NEONOSCO – CT1TL TP3.TP8                  X1
11 19H00 ĐỨC TRUNG THANH PHAT 03 3,4 74,35 1.597 CL1   –   F0 X1             H5
12 20H45 22H00 HÀ C KIÊN A KEN YO 5,2 114.13 4.436 F0   –  XMTL HG.H8 TL     –       H8
13 19H00 21H00 THANH A AQUAHOLIC 7.0 229 44.146 HN1.7 –   F0 NM8 X1   -TR –  X1
14 15H00 15H30 HIÊU A ANGELA GLORY 10,7 182.9 29,549 HM1.5   –  B12 P.CLUC H2             H5
15 SH 15H00 CHÂU ĐĂNG TM HAI HA 568 7,1 175,96 25,400 B12  –   F0 P.CLUC H5              H2
16 18H30 THE HAI DANG 68 6.6 94.88 2,859 XMHL – F0 NM6 TL        –      H5
17 18H30 20H00 TRUONG AC XIANGHE 7.2 199.91 40,089 F0 – CL5 HL8.CL.NM6 H5        –    X3
18 20H45 22H00 KHUNG NAM PHAT 08 6.0 96.8 3,546 F0 – HG TL      –       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KRISTINITA JABAL HAFIT AQUAHOLIC