Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU VAN TUAT : 0962002298 MR KHIEN : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 2.7M
07:49 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
18:14 – 2.9M
08:14 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
19:19 – 3.0M
09:31 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 TRƯỜNG AC TIANHE 10.2 228.93 48191 CL6 – FO CLUC – HL8 – CL8 X2       H2
2 16H00 18H00 ANH GAIA 5.12 139.91 13059 FO – CL6 CL6 – HG  H2      TA       X1
3 16H00 18H00 NAM S HERMES 6.5 199.98 34835 FO – FN3 NM8 H2      TA-TR
4 21H00 NAM BULK BOLIVIA 12.0 199.98 35832 HN16 – FO               TR           X1
5 15H30 MƯỜI GOLDEN AUTUMN 6.1 128.00 9999 HL3.7 – FO           H1
6 17H00 THANH B PG AMBITION 11.0 210.00 43591 CL7 – FO CLUC – HL8  – CL6 X2          H1
7 CANCEL 19H00 TÙNG A ALPHA GRACE 12.5 291.90 94,817 HM2.5 – FO             TA       H2
8 18H00 BÌNH TIỄN KENYO 7.2 114.13 4436 XMTL – FO HG – H8 H8               H1
9 09H30 13H00 MƯỜI HE CHUN 168 5.6 157.60 13,712 F0 – HL1.2 H1     TA  H1
10 06H00 QUYỀN VTT SUN 3.2 110.06 3,640 CL3CM  – F0 CL8 . NM6 H1         H2
11 09H30 13H30 KHOÁI SSI TRIUMPH 10.95 199.98 34,773 HP4 – F0  H1        TA        H1
12 03H00 THUẬN GOLDEN LEAF 6.8 174.00 17,150 CL4 – F0 X3      H2
13 09H00 THẠO VTT 82 4.0 89.56 2,624 HG – F0 H1                  H2
14 00H30 CỬU TONG XING HAI 4.7 101.00 6,178 CL1 – F0 HG X3      H2
15 01H00 05H00 KIÊN CỬU PACIFIC DAWN 6.8 104.80 2,981 F0 – HG7.2 H2                  H1
16 08H00 THUẬN QUYỀN HAPPY DOVER 7.6 156.93 14,784 F0 – HG7.3            TA        H2
17 09H30 11H00 TÙNG A NORD POLLUX 12.5 228.90 43,042 F0 – HM2.4 H1       TA
18 18H30 THANH B NORD POLLUX 12.5 228.90 43,042 HM2.4 – HL2            H1
19 18H00 TRƯỜNG RIPLEY PROSPERITY 11.0 224.94 39,737 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT              H2           X3
20 12H00 13H00 CHÂU TRUONG LONG 01 3.8 228.38 44,452 CT2 – NEO NOSCO ST01.NM8.HC36.CL15 X1
21 12H00 14H00 THẮNG A APJ JAD 3.24 189.90 30,053 SN – CT2 ST01.HC45.HC36.CL15 X1
22 18H00 CHÂU TRUONG LONG 01 3.8 228.38 44,452 NEO NOSCO – SN ST01.NM8.HC36.CL15                         X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES CAPTAIN D LEMPESIS MBS BRATAN