Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: TÔ MINH THẮNG:  0976264689 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:21- 3.3M
06:40 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
18:21 – 3.4M
07:34- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.1M
06:26 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30/10 00H00 HIẾU A CỬU BLUE DIAMOND 9.4 190.00 32,578 HP2 – FO H1
2 03H00 CỬU THERESA AQUARIUS 8.5 120.00 8,247 FO – CL2 NM6 – H8         TA  –   H8
3 04H00 HIẾU A LIAN YI DA 2 HAO 5.5 154.50 14,786 FO – HL3.4         TA –    H1
4 10H30 12H00 CHÂU KLARA OLDENDORFF 13.5 229.00 44,029 FO – HL3.3 H2    TA      H2
5 17H00 HIỆU TIỄN LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 B12 – HL1.4 P X3
6 16H30 18H00 BÌNH ĐĂNG PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 FO – B12 P – CL6 H1                X3
7 20H00 HIỆU TIỄN LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409  HL1.4 – FO           H1
8 16H00 ĐĂNG INLACO ACCORD 9.64 153.50 14397 HG7.3 – FO H1     H1
9 16H30 19H00 HẠNH KENYO 5.2 114.13 4436 FO – XMTL HG – H8           H1       H8
10 19H00 TUẤT TANGKAS 8.1 122.00 5979 XMTL – FO NM6 – H8 H8                  H1
11 16H30 17H00 HÀ B TAN BINH 279 7.9 169.37 17,019  HL1.1 – FO H1
12 23H00 HIỆU TIỄN VINACOMIN HANOI 3.0 116.50 5570 FO – HL3.2            H1       H1
13 20H00 TUNG D THE ROYAL 45 6.2 90.72 2,551 HG7.1 – HL1.5 H2                  H1
14 20H00 THAO GIANG HAI 11 6.4 91.94 2,999 HG7.2 – HL1.4 H2                  H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPTAIN D LEMPESIS BULK BOLIVIA MBS BRATAN