Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO.094455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:12 – 2.5M
10:20 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.6M
12:20 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:04 – 3.2M
09:15 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 KIÊN ĐỨC DAI TAY DUONG 25 6,1 91,94 2,989 XMHL  –  F0 HG H1       –    H2
2 00H00 HÀ C THẾ THERESA AQUARIUS 5,0 120.00 8,247 CL2  –  F0 NM6.H8 H8       –    H2
3 14H00 15H30 HIỆU TIỄN EAS TERN DELIGHT 4,5 119.05 8,701 F0  –   CL1 CL6,HG H2     –     X3
4 03H00 08H00 HẠNH NHA BE 09 6,6 105.97 4,250 F0     –    B12 P H1     –      X3
5 03H00 04H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7,0 159.9 13,468 F0   –   B12 P.CLUC H1      –     H2
6 01H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 6,2 128.6 8,542 B12   –    F0 P,CL6 X1    –      H2
7 06H00 QUYỀN HIẾU B THANH PHAT 03 5,3 74,36 1,597 HG  –    CL2 H2     –      X3
8 03H00 04H30 MƯỜI VINASHIP STAR 5,8 158,5 15,438 F0   –    HL1.1 H1     –      TA
9 14H00 TÙNG D HIẾU B PACIFIC DAWN 6,8 104.8 2,981 HG7,2  –  F0 H2
10 17H00 18H00 THANH A AFRICAN OSPREY 4.0 180.00 24212 CTAU1 – NEONOSCO ST01  – HC45 – HC36 X3
11 17H00 20H00 SƠN HAI PHUONG STAR 3.5 175.53 19822 SN – CTAU2 ST01  – HC45 – HC36 X3
12 23H30 THANH A AFRICAN OSPREY 4.0 180.00 24212 NEONOSCO – SN ST01  – HC45 – HC36                                X3
13 18H30 19H00 THUẬN NEPTUNE STAR 9.9 159.94 15073 HL3.1 – FO H2
14 18H00 BÌNH ĐỨC THANH PHAT 03 3.2 74,36 1,597 CL2   –      HG X1      –       TA
15 23H00 23H30 THẮNG A KLARA OLDENDORFF 8,8 229 44.029 HL3,3  –   HL3,6 H2
16 23H00 23H30 ANH MP ATLANTIC 9,6 157,5 13,713 HL3,6  –   F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S.HERMES CAPTAIN D LEMPESIS MBS BRATAN